Dnes je
 

Ochrana přírody


Zpět na obsah

Chráněná území ČR

Použité zkratky:

ČHS

Český horolezecký svaz

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

VCHÚ

Velkoplošná chráněná území

MCHÚ   

Maloplošná chráněná území

ZCHÚ

Zvlástě chráněná území

Jak se chovat na chráněných územích je dáno zákonem 114/92 Sb. Zde nabízíme stručný výtah ze skript Tomáše a Martiny Frankových "Horolezecká činnost a ochrana přírody" vydaných Metodickou komisí ČHS v roce 1999, který může pomoci základní orientaci. Podobný materiál je také na serveru ČHS. Tam kde je horolezectví zakázáno ze zákona, může ČHS žádat MŽP o výjimku ze zákona. V případě, že je kladně vyřízena, vztahuje se pouze na členy ČHS a UIAA. Ve výjimce mohou být ale také omezení (časová, omezení počtu lezců apod). Než někam vyrazíte, seznamte se tedy s podmínkami pro provozování horolezecké činnosti. V praxi jsou většinou tyto informace v příslušných průvodcích po oblasti.

Dále následuje stručná tabulka, co se v jakém typu chráněného území smí a nesmí.

Název

Zkratka

Typ

Kategorie

Režim

Národní park

NP

VCHÚ

zvláště chráněné území

Zákaz tábořit, rozdělávat oheň na celém území Národního parku.
V 1. zóně zákaz vstupu mimo zn.stezky
Zákaz vstupu může být dále rozšířen Návštěvním řádem (vyhláška).
Výslovně zakázáno horolezectví na celém území Národního parku.

Chráněná krajinná oblast

CHKO

VCHÚ

zvláště chráněné území

Zákaz tábořit, rozdělávat oheň na celém území CHKO.
Volný pohyb mimo zn.stezky dovolen.
Správa CHKO může dočasně některé lokality v 1.zóně úplně uzavřít, a musí to v terénu vyznačit.
Při zřízení CHKO můžou být stanoveny tzv. bližší ochranné podmínky omezující pohyb a činnost v CHKO.

Národní přírodní rezervace

NPR

MCHÚ

zvláště chráněné území

Zákaz vstupovat mimo zn.stezky.
Zákaz tábořit, rozdělávat oheň.
Výslovně zakázáno horolezectví.

Přírodní rezervace

PR

MCHÚ

zvláště chráněné území

Mohou být tzv.bližší ochranné podmínky.
V předpisu zřizujícím ochranu může být k provozování horolezectví stanovena povinnost si zajistit souhlas orgánu ochrany přírody.
Jinak povoleno.

Národní přírodní památka

NPP

MCHÚ

zvláště chráněné území

Mohou být tzv.bližší ochranné podmínky.
V předpisu zřizujícím ochranu může být k provozování horolezectví stanovena povinnost si zajistit souhlas orgánu ochrany přírody.
Jinak povoleno.

Přírodní památka

PP

MCHÚ

zvláště chráněné území

Mohou být tzv.bližší ochranné podmínky.
V předpisu zřizujícím ochranu může být k provozování horolezectví stanovena povinnost si zajistit souhlas orgánu ochrany přírody.
Jinak povoleno.

Přírodní park

PPr

 

není „zvláště chráněné území“

Mírnější ochrana přírody.
Orgán ochrany přírody může stanovit omezení využití tohoto území, které by mohlo poškodit krajinný ráz.

přechodně chráněné plochy

 

 

není „zvláště chráněné území“

Vyhlašuje se na předem stanovenou dobu.
Např. hnízdění, vědecké pozorování, apod.

V Národních parcích, Národních přírodních rezervacích, Národních přírodních památkách a v 1.zónách Chráněných krajinných oblastech může orgán ochrany přírody omezit nebo úplně zakázat vstup. Musí to vyznačit v terénu, zdůvodnit.

Národní parky se vyhlašují zákonem.

Chráněné krajinné oblasti vyhlašuje vláda nařízením.

Národní přírodní rezervace a Národní přírodní památky vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.

Přírodní rezervaci, Přírodní památku a Přírodní park vyhlašují vyhláškou:
Krajské úřady, nebo Správa Chráněné krajinné oblasti, Správa Národního parku, dále i Magistrátní úřad hl.m.Prahy, nebo statutární město.

Horolezecké značky

České republice se většina horolezeckých terénů nalézá v chráněných přírodních územích. Pohyb horolezců na těchto územích je vždy více či méně usměrňován tak, aby horolezeckou činností nebyla poškozována příroda. Skála, která se nachází v chráněném území, je tak často rozdělena na části, kde se horolezectví provozovat nesmí, a na části, kde je povoleno. A právě k označení těchto zakázaných nebo povolených částí skály slouží "horolezecké značky".

 Jejich vytvoření v terénu v drtivé většině zajišťuje Český horolezecký svaz (ČHS) prostřednictvím určeného správce skal, který se při jejich tvorbě v terénu musí řídit ustanovením orgánu ochrany přírody (např. Správa CHKO, Ministerstvo životního prostředí, apod.), který je oprávněn pro danou lokalitu rozhodovat o povolení či zákazu horolezecké činnosti.

Horolezecké značky se většinou nalézají v přízemní úrovni skalní stěny, a jsou v terénu zjistitelné z míst dostupných pěší chůzí. Malují se buď černou nebo bílou barvou tak, aby byly kontrastní s barvou podkladu. Značky se malují nejčastěji přímo na skálu, případně na kmeny stromů rostoucích v těsné blízkosti skály.

Rozměry značek: Délka jedné strany rovnostranného trojúhelníka je 8 cm. Doprovodný pruh přidaný k trojúhelníku je široký 2 cm a dlouhý 8 cm. Křížek je tvořen dvěma pruhy o délce 9 cm a šířce 2 cm, které jsou vedeny úhlopříčně (mají podobu písmene X) a vzájemně svírají úhel 90°. Doprovodný pruh přidaný ke křížku je široký 2 cm a dlouhý 8 cm.

značka

význam

Začátek území s povolenou horolezeckou činností. Pruh  rovnoběžný s jednou stranou trojúhelníka vyznačuje v terénu linii, od níž napravo je lezení povoleno. Tato značka se zpravidla používá tam, kde skála vhodná k lezení je na jedné straně od linie, a na opačné straně je terén horolezecky zcela nezajímavý a zbytečný.

Zákaz horolezecké činnosti. Tato značka samotného křížku se většinou používá, když je objekt skály nebo sektor stěny  přirozeně zřetelně ohraničený. Není-li na skále jiná značka, zákaz pak přirozeně platí pro celou tuto skálu nebo celý sektor stěny.

Zákaz horolezecké činnosti na obě strany od pruhem vyznačené linie. Tato značka se používá ke zdůraznění zákazu lezení v členitém terénu, kde by jinak právě kvůli členitosti skály mohlo docházet k nepochopení, co je vlastně zakázané.

Konec zakázané části, a začátek povolené části. Pruh vyznačuje hraniční linii v terénu, nalevo od této linie je lezení zakázáno, napravo je povoleno. Tato značka se uplatňuje tam, kde zakázaná část by byla horolezecky vděčným terénem, a tudíž je potřeba "ostře" vyznačit hranici, aby nedocházelo k jejímu nevědomému překračování.

Horolezecká činnost povolena v obou směrech od pruhem vyznačené linie.

Horolezecká činnost je povolena v obou směrech od pruhem vyznačené linie, ale jen v určitém ročním období, zde od 1.7. do 31.12. Z toho vyplývá, že od 1.1. do 30.6. je horolezecká činnost zakázána.

Časové omezení

Jak bylo na příkladu uvedeno, někdy je zákaz nebo povolení horolezecké činnosti časově omezeno. U značky se v takovém případě použije pomocí římských číslic označení kalendářních měsíců, kdy zákaz nebo povolení platí. Ovšem častým problémem je, že lidé neví, jestli vymezený termín znamená zákaz nebo povolení. Netřeba zoufat a spekulovat, je to jednoduché.

Je-li použito trojúhelníkové šipky, a římskými číslicemi připsán termín, jedná se o povolení jen pro tento termín. Toto řešení je častější a popravdě i logičtější.

Je-li použit zákazový křížek, a u něj je římskými číslicemi připsán termín, tak jen v tomto termínu je lezení zakázáno. Toto řešení se používá méně, skoro vůbec.

Důvodem k časovému omezení bývá nejčastěji hnízdění ptáků, vegetační období rostlin, atd.

Zpět nahoru
Zpět na obsah
 

Mireček company (2000-2006)